Kullanım Şartları ve Gizlilik

İMİ KULLANIM ŞARTLARI ve GİZLİLİK

İşbu www.imiconferences.com.tr kullanım Şartları, İMİ Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“İMİ”) tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürüne ait (“Hizmetler”) kullanım ve gizliliği ile ilgili olarak ziyaretçi ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesindeki ziyaret ve kullanımları ile bu İnternet Sitesi üzerinden 3. Kişilere ait bağımsız internet sitelerine verilen yönlendirme bağlantıları (link) ile ilgili olarak aşağıdaki şartları okuyup anlayarak kabul etmiş sayılır.
İMİ, işbu Kullanım Şartlarında dilediği zaman ve dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Ziyaretçi ve Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
1. SORUMLULUK
1.1 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, Internet Sitesini kullanırken başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ihlal eden Ziyaretçi/Kullanıcı’ya aittir
1.2 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
1.3 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerindeki tüm iş ve işlemlerinden bizzat sorumlu olduklarını ve işlemlerinin genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olacağını ve hiçbir suç unsuru içermeyeceğini kabul eder. İMİ, Ziyaretçi ve Kullanıcıların Sisteme erişimlerini engelleme ve yasal yükümlülükler nedeni ile resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşma hakkına sahiptir.
1.4 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz; İnternet Sitesinin kaynak kodlarının tespiti ile ilgili hiçbir faaliyette bulunamaz.
1.5 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve uygulamalar üzerinden paylaştıkları yorumlar ile birlikte ilettikleri ad, soyad, rumuz, e-posta adresi ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, İMİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, İMİ’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
1.6 Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Ziyaretçi ve Kullanıcılar işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İMİ’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, İMİ ve/veya 3. Kişilerin doğacak her türlü zarar ve ziyanı ihlal eden Ziyaretçi ve Kullanıcılar tarafından ilk talep üzerine derhal tazmin edilecektir.
1.7 İMİ tarafından İnternet Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, İnternet Sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
1.8 İnternet Sitesi ve Uygulamalarda yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "Paylaşım") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır.
1.9 Ziyaretçi ve Kullanıcılar hiçbir şekilde İnternet Sitesinde yer alan Paylaşımların hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Ziyaretçi ve Kullanıcılar, Paylaşımları referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu doğrudan İMİ’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan Paylaşımların güncel olmaması nedeniyle İMİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
1.10 Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinde bir başka internet sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin İMİ ile ilgisi olmadığını ve İMİ’nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan İMİ’nin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin İMİ tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
1.11 Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, İnternet Sitesine linkle ya da ilanla ulaştığınız internet sitesinin domain ismi verilebilir.
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site sahibi İMİ’ye ait olup, yasal mevzuatın koruması altındadır.

2.2. İnternet Sitesi’ndeki ve ilgili uygulama ve hizmetler ile birlikte sunulan tüm dokümanlar İMİ’nin mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, online sistemde veya uygulamada görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. İnternet Sitesinde ilgili uygulama ve hizmetler ile birlikte sunulan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar Ziyaretçi/Kullanıcı’ya aittir.

2.3. Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesi veya ilgili uygulama ve hizmetler ile birlikte İMİ’ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, İMİ’nin bu materyallerle ilgili olarak yasal haklara sahip olduğunu, bunların İMİ’nin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

2.4. İMİ tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürünün ziyaret edilmesi veya kullanılması, söz konusu ürün ve hizmetlerin fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.5. İMİ tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürüne ait bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, bütünü veya bir kısmı İMİ’nin yazılı izni olmaksızın başka bir internet sitesi ve/veya sanal veya fiziki mecrada kullanılamaz.

3. GİZLİLİK
İMİ tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürüne ait herhangi bir kişisel bilgi paylaşmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, İMİ ürünleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
İnternet Sitemizi ve/veya uygulama ve hizmetlerin kullanımı esnasında verilen kişisel bilgileriniz (adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, rumuz, IP adresiniz, bağlantı tarih ve saat bilgisi) yalnızca Veri Sorumlusu İMİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnini inceleyiniz.
Ziyaretçi ve Kullanıcılar, İnternet Sitesinde yer alan içeriklerin ve İMİ’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.