KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz İMİ Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti, (“İMİ”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Veri Sorumlusu, “Acarlar Mahallesi Acarkent 34 Sokak NO: C295 Beykoz/İstanbul” adresinde mukim Şirketimiz “İMİ Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.” dir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Veri Sorumlusu, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
- İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

2.1. İMİ tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürünler yönünden;

Tarafımıza sağlamış olduğunuz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, adresiniz ve e-posta adresiniz (“Kişisel Verileriniz”), KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi;
• Ürün ve hizmetlerimizin satış sonrası hizmetlerinin sunumu;
• Uygulamalarımıza üye olunması durumunda üyelik kayıtlarının oluşturulması ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
• Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi;
• Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi;
• Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
• İş ortaklarımızın müşterilerimize yönelik sunduğu kampanya veya fırsatlardan faydalanılması halinde kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi; -
• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• İMİ Şirketi içinde gerekli operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ticari kararların alınması,
• Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

İMİ tarafından işlenebilecek ve anılan işlenme amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

2.2. İMİ tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürünler yönünden;

İMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetler üzerinden paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, rumuz, IP adresiniz, bağlantı tarih ve saat bilgisinin (“Kişisel Verileriniz”), KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak,

- 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve alt mevzuatı uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
- Kullanıcı tecrübe ve geri bildirimlerinin incelenmesi, takip ve değerlendirilmesi,
-İMİ ürünlerine bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin değerlendirilmesi,
- Ürün geliştirme ve araştırmalarının yapılması,
- Her türlü Ürün bilgilendirmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve
- Kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla hukuken meşru
menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda

İMİ tarafından işlenebilecek ve anılan işlenme amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen Kişisel Verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

• Ürün ve hizmetlerimizin satış ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanmanız amacıyla bayilerimiz ve yetkili iş ortaklarımız;
• Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;
• Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz;
• Kargo ve lojistik hizmeti kapsamında ürün teslimatını gerçekleştirebilmemiz amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimiz;
• Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,
• İş geliştirme ve projelerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan iş ortağı danışmanlık şirketleri;
• Müşteri şikayetlerinin çözümü; müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında ziyaretlerin organize edilmesi veya ticari ve operasyonel faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için hizmet alınan Şirket ile;
• İş ortaklarımızın müşterilerimize yönelik sunduğu kampanya veya fırsatlardan faydalanılması halinde kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız,
• Müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında ziyaretlerin organize edilmesi amacıyla ilgili Şirketler ile,
• Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlara
aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
4.1. İMİ tarafından sunulabilecek her türlü dijital uygulama ve www.www.imiconferences.com.tr adresli internet sitemizde yer alan ve/veya tanıtımı yapılan her türlü hizmet veya ürünler yönünden;

Kişisel verileriniz elektronik olarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/II. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında, KVKK m. 5/II,c gereği sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi veya 5/I gereği açık rıza temini suretiyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Kişisel Verisi işlenen İlgili Kişi olarak, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından İMİ’ye ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurmasını talep edebilirsiniz. Bu husustaki açık bildiriminize göre, Kişisel Veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde bu zararın giderilmesi gibi konularda İMİ’ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. İşbu hususlar KVKK’nın 11. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu İMİ’ye yapılan başvurular incelenerek tarafınıza mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. Talebe ilişkin başvurular, Veri Sahibine Başvuru Formu’nu bizzat doldurmak ve [email protected] adresine mail atmak suretiyle yapılabilecektir. KVKK’nın 14. maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

VERİ SAHİBİNE BAŞVURU FORMU
1. Genel Olarak
Bu Veri Sahibine Başvuru Formu, Veri Sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13. maddeleri kapsamında Veri Sorumlusu İMİ Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ye yöneltecekleri başvurularının hızlı ve detaylı şekilde incelenmesi ve neticelendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Başvuru Şekli
Veri Sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini yazılı olarak Veri Sahibine Başvuru Formu’nu bizzat doldurmak ve [email protected] adresine mail atmak suretiyle yapılabilecektir.

KVKK ilgili hükümleri uyarınca başvurunun İMİ’ye ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

3. Veri Sahibine İlişkin Bilgiler
KVKK’nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, İMİ tarafından gerekli inceleme, değerlendirme ve neticelendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

EK
Ad ve Soyadı:
T.C Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
E-mail:

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır. İMİ ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

Müşteri
Diğer/Lütfen belirtiniz:

4. Veri Sahibinin Talepleri

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamındaki taleplerinizi ilgili kutucuğa ayrıntılı olarak yazınız. Destekleyici belgelerinizi ekleyiniz.

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise bu Veri Sahibine Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin İMİ’ye gönderilmesi gerekmektedir.

İMİ, başvuran Veri Sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

5. İMİ’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, İMİ, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru talepleri değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, İMİ’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bu Veri Sahibine Başvuru Formu, İMİ ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İMİ tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İMİ ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

Bu Veri Sahibine Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İMİ, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı

KVKK 14. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

İMİ’ye başvuru gerçekleştirilmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet söz konusu olamayacaktır.

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi’nin (Başvuru Sahibi’nin):

Ad ve Soyadı:
T.C Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
E-mail: